Directorate of Higher Education,
Central Building, Pune-01
Budget Section 

  सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकाचें अंदाजीत वेळापत्रक ..:-

 सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात पावसाळी अधिवेशन २०१८ मध्ये पुरवणी मागणी सादर करण्यासाठी माहिती सादर करणेबाबत दिनांक १८.०४.२०१८ (in .ZIP Format)...

 सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकाचें अंदाजीत वेळापत्रक तयार करून संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देनेबाबत..

 IV Monthly 2017-18 & Annu 2018-19 .

 VIII Monthly 2017-18 Circuler.

 XI Monthly 2017-18 Circuler.

  सन २०१६-१७ मधील थकीत वेतन अनुदान प्रस्ताव:-

 अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे सन २०१६-१७ मधील थकीत वेतन अनुदान प्रस्ताव सादर करणेबाबत...

सन २०१७-१८ साठी कार्यक्रमावरील खर्च योजनांना अर्थसंकल्पिय तरतुदीचे वाटप

 विविध लेखाशिर्षाखालील तरतूद वितरणाबाबत......

 सन २०१७-१८ मधील निधी वितरण - खर्चाची मर्यादेत कपात करणेबाबत....

 स्वेच्छा अनुदानातून वित्त व्यवस्था केलेली लहान बांधकामाचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत....

 सन २०१७-१८ साठी अनिवार्य खर्च योजनांना अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे वाटप.

 सन २०१७-१८ साठी कार्यक्रमावरील खर्च योजनांना अर्थसंकल्पिय करण्यात आलेल्या तरतुदीचे वाटप.

 सन २०१७-१८ साठी कार्यक्रमावरील खर्च योजनांना अर्थसंकल्पिय तरतुदीचे वाटप .

  सन २०१७-१८ साठी शासकीय महाविद्यालये/संस्था/वसतिगृहे या मधील विविध बांधकामासाठी मंजूर निधीबाबत..:-

 शासकीय महाविद्यालये /संस्था /वसतिगृहे /कार्यालये यामधील चालू बांधकामांना सन २०१७- १८ साठी हिवाळी अधिवेशन २०१७ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी वितरणाबाबत...

 सन २०१७-१८ साठी शासकीय महाविद्यालये/संस्था/वसतिगृहे या मधील विविध बांधकामासाठी मंजूर निधीबाबत.

 सन २०१७-१८ साठी शासकीय महाविद्यालये /संस्था /वसतिगृहे /कार्यालये यामधील मोठया बांधकामासाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधीबाबत (संदर्भ:-पूरक मागणी हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर २०१७. दि.०९ जानेवारी २०१८.)..

  सन २०१६-१७ मध्ये नवीन खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता घेण्याकरिता सूचना निर्गमित करण्याबाबत...:-

 सन २०१६-१७ मध्ये नवीन खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता घेण्याकरिता सूचना निर्गमित करण्याबाबत.

  बीम्स प्रणालीवर आहरण व संवितरण अधिकारी यांना दिलेली प्रधिकार पत्र रद्द(Undo) करण्याच्या सुविधेबाबत:-

 बीम्स प्रणालीवर आहरण व संवितरण अधिकारी यांना दिलेली प्रधिकार पत्र रद्द(Undo) करण्याच्या सुविधेबाबत Date 8th July 2016.

 बीम्स प्रणालीवर आहरण व संवितरण अधिकारी यांना दिलेली प्रधिकार पत्र रद्द(Undo) करण्याच्या सुविधेबाबत Date 13 may 2015.

 बीम्स प्रणालीवर आहरण व संवितरण अधिकारी यांना दिलेली प्रधिकार पत्र रद्द(Undo) करण्याच्या सुविधेबाबत Date 20 NOV 2015.

खरेदीचे प्रस्ताव विहित वेळेत सादर करण्याबाबत..

 खरेदीचे प्रस्ताव विहित वेळेत सादर करण्याबाबत.


Home