Directorate of Higher Education,
Central Building, Pune-01
Budget Section 

  सन २०१६-१७ मधील थकीत वेतन अनुदान प्रस्ताव:-

 अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे सन २०१६-१७ मधील थकीत वेतन अनुदान प्रस्ताव सादर करणेबाबत...pdf

सन २०१६-१७ साठी योजेनांतर्गत योजनेमध्ये अर्थसंकल्पिय तरतुदीचे वाटप

 सन २०१६-१७ साठी योजेनांतर्गत योजनेमध्ये अर्थसंकल्पिय तरतुदीचे वाटप.pdf

 सन २०१६-१७ साठी योजेनांतर्गत योजनेमध्ये अर्थसंकल्पिय तरतुदीचे वाटप part 1.pdf

  सन २०१६-१७ साठी शासकीय महाविद्यालये/संस्था/वसतिगृहे या मधील विविध बांधकामासाठी मंजूर निधीबाबत..:-

 सन २०१६-१७ साठी शासकीय महाविद्यालये/संस्था/वसतिगृहे या मधील विविध बांधकामासाठी मंजूर निधीबाबत.pdf

 शासकीय महाविद्यालये/संस्था/वसतिगृहे /कार्यालये यामधील चालू बांधकामांना सन२०१६-१७ साठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी वितरणाबाबत...pdf

  सन २०१६-१७ मध्ये नवीन खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता घेण्याकरिता सूचना निर्गमित करण्याबाबत...:-

 सन २०१६-१७ मध्ये नवीन खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता घेण्याकरिता सूचना निर्गमित करण्याबाबत.pdf

  सन २०१६-१७ योजनांतर्गत योजना (Plan) व योजेनेतर योजना (Non-Plan) मधील आढावा बैठक..:-

 सन २०१६-१७ योजनांतर्गत योजना (Plan) व योजेनेतर योजना (Non-Plan) मधील आढावा बैठक. १७-नोव्हेंबर-२०१६..pdf

  बीम्स प्रणालीवर आहरण व संवितरण अधिकारी यांना दिलेली प्रधिकार पत्र रद्द(Undo) करण्याच्या सुविधेबाबत:-

 बीम्स प्रणालीवर आहरण व संवितरण अधिकारी यांना दिलेली प्रधिकार पत्र रद्द(Undo) करण्याच्या सुविधेबाबत Date 8th July 2016.pdf

 बीम्स प्रणालीवर आहरण व संवितरण अधिकारी यांना दिलेली प्रधिकार पत्र रद्द(Undo) करण्याच्या सुविधेबाबत Date 13 may 2015.pdf

 बीम्स प्रणालीवर आहरण व संवितरण अधिकारी यांना दिलेली प्रधिकार पत्र रद्द(Undo) करण्याच्या सुविधेबाबत Date 20 NOV 2015.pdf

 Annual plan 2015-16 Sanction Grand: 

 Annual plan 2015-16 Sanction Grand.pdf

 Annual plan Designing for 2016-17: 

 वार्षिक योजना २०१६-१७ ची आखणी करणेबाबत

 IV-Monthly-Budget-2016-17: 

 IV Monthly 2016-17 & Annu 2017-18.pdf

 IV Monthly 2016-17 & Annu 2017-18 PROFORMA.pdf

 VIII-Monthly-Budget-2016-17: 

 VIII Monthly circular-1 2016-17.pdf

 VIII Monthly circular-2 2016-17.pdf

 VIII Monthly budget 16-17 Format.pdf

 XI-Monthly-Budget-2016-17: 

 सन २०१६-१७ योजनेत्तर व योजनांतर्गत योजनेचे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक 13-02-2017.pdf

 सन २०१५-१६ साठी शासकीय महाविद्यालये/संस्था/वसतिगृहे या मधील विविध बांधकामासाठी मंजूर निधीबाबत: 

 सन २०१५-१६ साठी शासकीय महाविद्यालये/संस्था/वसतिगृहे या मधील विविध बांधकामासाठी मंजूर निधीबाबत.pdf

 सन २०१५-१६ साठी शासकीय महाविद्यालये/संस्था/वसतिगृहे/कार्यालये या मोठ्या बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आलेला निधीच्या खर्चाबाबत...pdf

 थकित वेतन अनुदान प्रस्ताव २०१५-१६  

 थकित वेतन अनुदान प्रस्ताव २०१५-१६.pdf

वार्षिक योजना सन २०१५-१६ पावसाळी अधिवेशन जुलै २०१५ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या पूरक मागणी तरतुदीचे वितरण

 वार्षिक योजना सन २०१५-१६ पावसाळी अधिवेशन जुलै २०१५ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या पूरक मागणी तरतुदीचे वितरण.pdf

 सन २०१५-१६ साठी योजेनांतर्गत योजनेमध्ये पूरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेली तरतुदीचे वाटप.pdf

खरेदीचे प्रस्ताव विहित वेळेत सादर करण्याबाबत..

 खरेदीचे प्रस्ताव विहित वेळेत सादर करण्याबाबत.pdf


Home