Directorate of Higher Education
Maharashtra State

Scholarship Section


Post Matric Scholarship(Central Govt.)
Central Sector Scholarship Scheme (CSS Scholarship)
Post Matric Scholarship for Students With Disabilities
Open Merit Scholarship(खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती - वरिष्ठ महाविद्यालयीन)
Eklavya Scheme (एकलव्य आर्थिक सहाय्य योजना )
A Hindi Scholarship(अहिंदी शिष्यवृत्ती योजना.)
गुणवान विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य योजना..
Physics-Math Scholarship (गणित भौतिकशास्त्र शिष्यवृत्ती योजना.)
Vidya Niketan Scholarship (शासकीय विदयानिकेतन शिष्यवृत्ती योजना.)
राज्य शासनाची दक्षिणा अधिछात्रवृत्ती...
शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची सन २०१७-१८ पासून MahaDBT Portal द्वारे ऑनलाईन अंमलबजावणी करणे बाबत...…
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील शिष्यवृत्ती / आर्थिक सहाय्य योजनांची राज्यशासनाच्या MahaDBT Portal द्वारे अंमलबजावणी करणे बाबत…
राज्यशासनाची इयत्ता १२ वी नंतरच्या सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये (कला,वाणिज्य आणि विज्ञान पदवी व पदव्युत्तर ) शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती सन २०१६-१७

Home