सीईटी कक्ष

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया .