Contact Us

Data Data
कार्यालयाचा पत्ता: संचालक, उच्च शिक्षण, मध्यवर्ती इमारत, पुणे - 411001 एम.एस. (भारत)
दूरध्वनी क्रमांक : 020-26130627 / 020-26051512
ईमेल: director[dot]dhepune[at]nic[dot]in
यूआरएल: www.dhepune.gov.in
फॅक्स नं : 020-26111153
विभागाचे नाव अधिकारी नाव संपर्क क्रमांक मेल आयडी
उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे. डॉ. धनराज माने. (संचालक) 020-26130627 director[dot]dhepune[at]nic[dot]in
सहसंचालक डॉ. प्रकाश बच्छाव (सहसंचालक) 020-26053404 director[dot]dhepune[at]nic[dot]in
प्रशा -1 शाखा श्री.सुयश दुसाने. (प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26111153 prash[dot]dhepune[at]nic[dot]in
प्रशा -2 शाखा श्रीमती. प्रतिभा दीक्षित (कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26126940 prash[dot]dhepune[at]nic[dot]in
प्रशा - 3 शाखा श्री.रवी चोपडे. (अधीक्षक गट-ब) 020-26126940 prash[dot]dhepune[at]nic[dot]in
मवी-1 शाखा श्रीमती. प्रतिभा दीक्षित (कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26126940 mavi[dot]dhepune[at]nic[dot]in
मवी -2 शाखा श्रीमती प्रमिला मराठे (प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26051729 mavi[dot]dhepune[at]nic[dot]in
मवी - 3 शाखा श्रीमती प्रमिला मराठे (प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26051729 mavi[dot]dhepune[at]nic[dot]in
बी.एड. / विधी शाखा श्रीमती प्रमिला मराठे (प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26051512 bed[dot]dhepune[at]nic[dot]in, law[dot]dhepune[at]nic[dot]in
विशी शाखा श्री.सुयश दुसाने. (प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26111153 vishi[dot]dhepune[at]nic[dot]in
लेखा -1 शाखा श्री. शिवाजी ठोंबरे (सहाय्यक संचालक, लेखा.) 020-26124639 account[dot]dhepune[at]nic[dot]in
लेखा -2 शाखा श्री.शिवाजी ठोंबरे (सहाय्यक संचालक, लेखा.) 020-26124639 budget[dot]dhepune[at]nic[dot]in
शिष्यवृत्ती शाखा श्रीमती. प्रतिभा दीक्षित (कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26126939,29707098 schol[dot]dhepune[at]nic[dot]in, scholarshiphd2[at]gmail[dot]com
सांख्यिकी शाखा (डीएचई-एमआयएस आणि ऐशी) श्रीमती. प्रतिभा दीक्षित (कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी.) 020-29707093 stat[dot]dhepune[at]nic[dot]in
कायदा शाखा (कायदा अधिकारी.) 020-26111153 vidhi[dot]dhepune[at]nic[dot]in बाह्य दुवे