खाजगी / सरकारी / विद्यापीठे शिक्षक वेतन आयोग विषयक शासन निर्णय.

अनु क्रमांक शीर्षक / विषय जीआर-तारीख
1 PDF iconअनुदानाची रक्कम संबंधित अ-शासकीय कॉलेज-युनिफॉर्म नियम. महाराष्ट्र शासन शिक्षण व समाज कल्याण विभाग ठराव क्र. एनजीसी-यू दिनांक 13-डिसेंबर, 1962. (इंग्रजी) (3.55 MB) 13-डिसेंबर 1962
2 PDF iconयू.जी.सी. ची अंमलबजावणी सुधारित वेतनाची मोजमापे. (इंग्रजी) (738.58 केबी) 25 ऑक्टोबर 1977
3 PDF iconउच्च शिक्षण 1989 मधील मानकांच्या देखभालीसाठी शिक्षक व इतर उपाययोजनांच्या वेतनश्रेणींमध्ये सुधारणा. (इंग्रजी) (993.07 केबी) 27 फेब्रुवारी 1989
4 PDF iconउच्च शिक्षण 1999. मधील मानकांच्या देखभालीसाठी शिक्षक व इतर उपाययोजनांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा. (इंग्रजी) (8.3 एम बी) 11 डिसेंबर 1999
5 PDF iconउच्च शिक्षण 2000 मधील मानकांच्या देखभालीसाठी शिक्षक व इतर उपाययोजनांच्या वेतनश्रेणींमध्ये सुधारणा. (इंग्रजी) (426.38 केबी) 03 मार्च 2000
6 PDF iconयूजीसी योजना (सहावा वेतन आयोग) 2009 नुसार उच्च शिक्षणातील मानकांच्या देखभालीसाठी शिक्षक व इतर उपाययोजनांच्या वेतनश्रेणींमध्ये सुधारणा. (इंग्रजी) (660 केबी) 12 ऑगस्ट 2009